Millora de la gestió de l ́aigua a la ciutat de Gibara. Experiència pilot per al control i l ́estalvi en el sistema d’aqüeducte.

L’Ajuntament del Prat de Llobregat com a municipi agermanat amb Gibara, i l’empresa municipal d’Aigües del Prat col·laboren des de l’any 2007 en un projecte pilot de millora del sistema de gestió de l’aigua a la ciutat cubana de Gibara. Cal destacar que aquest projecte s’integra en un marc d’actuació més ampli en el que també hi participen el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), les diputacions de Sevilla i Huelva i els seus respectius consorcis provincials.

El projecte consisteix en l’elaboració d’una estratègia de treball en el sector de l’abastament d’aigua potable que, a més d’augmentar els subministrament en el municipi de Gibara, també potenciï la posada en marxa d’una nova forma de gestió de l’aigua. Es planteja com un projecte pilot que es pugui replicar en d’altres municipis de Cuba.

El municipi de Gibara compta amb prop de 70.000 habitants, 18.000 dels quals habiten a la capçalera municipal. L’any 2007 hi havia poc més d’un terç de la població que s’abastia mitjançant un aqüeducte construït el 1961, i que bombejava l’aigua dels marges del riu Gibara, la transportava fins a l’estació depuradora i la distribuïa per una xarxa de més de 25 km. El sistema en general estava obsolet, ja que s’havia superat amb escreix la població de disseny, a més d’haver-hi unes pèrdues de l’ordre del 50% de l’aigua bombejada a causa de fuites existents tant en la línia que porta l’aigua fins a l’estació depuradora, com en la xarxa de distribució, fruit del mal estat de les canonades i de la manca d’elements de seguretat que permeten una millor gestió del sistema. A més, tampoc es disposava de cap tipus de comptador que permetés portar un control de l’aigua servida.
Per tot això el sistema no només no arribava al total de la població de la capçalera municipal, sinó que allà on ho feia hi havia problemes de baixes pressions i de continuïtat del subministrament. Cal tenir en compte que, a banda de la població el sistema també abasteix als 9 centres educatius i a les institucions de salut de l’àrea urbana.

La intensa sequera viscuda als últims anys i la falta d’un ús racional de l’aigua per part de la població obligaven a l’empresa pública a abastir a més 16.000 persones amb camions-cisterna.

Tot i les mancances exposades, el sistema de l’aqüeducte de Gibara comptava amb una certa infraestructura de canalitzacions, equips de bombeig i xarxes, i amb el personal tècnic necessari per al manteniment de la xarxa i la implementació de noves infraestructures. Per aquest motiu el projecte planteja actuacions en dos apartats:
Millora de les infraestructures, amb la implementació de reguladors de pressió, la reparació de fuites, la millora i ampliació de la xarxa de distribució i la instal·lació d’escomeses individualitzades i comptadors.

Millores en la gestió, amb l’actualització de la informació base, el diagnòstic i la programació; l’intercanvi tècnic, formació i seminaris; la implementació d’eines informàtiques, comunicatives i equips per a la detecció de fuites; i campanyes de sensibilització d’estalvi de l’aigua i de gènere.

L’execució del projecte es preveu en 6 fases, amb una durada d’entre 2 i 3 anys cadascuna. La primera i la segona fase ja s’han realitzat, i actualment es treballa en la tercera fase del projecte.
En la primera fase, que va tenir lloc entre entre el 2007 i 2009, l’actuació es va centrar en la millora de la conducció principal que alimenta la planta de tractament d’aigua potable, amb l’objectiu d’augmentar el cabal que arriba a la planta. També es va ampliar la xarxa de distribució arribant a tres sectors, es va reforçar la capacitat de detecció i reparació de fuites a la xarxa d’abastament i es va dur a terme un projecte pilot en 100 habitatges per millorar-ne l’eficiència. A banda, es van realitzar campanyes de formació i sensibilització dirigides a la població en general amb l’objectiu de fomentar un ús racional de l’aigua.

Gibara 3

Gibara 4

En la segona fase del projecte, del 2010 al 2012, es va continuar amb les actuacions sobre la conducció principal on es va canviar un tram de gairebé 600 metres de canonada antiga. Pel que fa a la xarxa de distribució es van canviar 5.500 metres de canonada, i es van instal·lar comptadors en 750 habitatges més. També en aquesta fase es va dotar a l’operador d’eines, equips i maquinària per millorar la seva capacitat de gestió, i es va construir el «Aula del Agua», un espai de formació i sensibilització tant per al personal de l’empresa pública com per a la ciutadania en general.

Gibara 1

Gibara 2

Es preveu que el projecte acabi beneficiant directament a prop de 18.000 persones, així com a centres educatius, de salut, socials, econòmics i industrials. A dia d’avui ja s’ha estès la xarxa arribant a més de 2.000 persones que fins ara no tenien accés a l’aigua.

Cal destacar que en totes les fases s’han realitzat intercanvis i formacions entre els tècnics de l’operadora de Gibara i els d’Aigües del Prat i el Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla