Pla de millora dels torrents del municipi de Tarija (bolívia)

El projecte s’emmarca en la Iniciativa “Ciutat-Ciutat” del projecte “Identificació de bones pràctiques, polítiques públiques i legislació per a la provisió de l’oferta local de Serveis Urbans Bàsics” del Programa ONU-HABITAT finançat per l’AECID, l’objectiu de la qual és enfortir la planificació urbana mitjançant l’establiment de cooperació tècnica entre les ciutats. Aquestes administracions estan treballant conjuntament per tal de posar en marxa plans locals de desenvolupament urbà i social, impulsar polítiques de cohesió social i territorial gràcies a l’aprenentatge i a l’intercanvi d’experiències.

En el marc d’aquest programa Sant Cugat i Tarija han iniciat una col·laboració per establir un pla de millora de les quebradas (torrents) de Víbora Negra, El Monte i San Pedro de la ciutat boliviana. L’objectiu últim és millorar la governabilitat local de la ciutat boliviana en l’àmbit del cicle de l’aigua i la gestió de residus.

Actualment les tres quebradas objecte del projecte es troben en una situació de degradació total com a conseqüència de la realització d’abocaments en les seves lleres de residus domèstics i de la construcció, així com d’aigües residuals tant domèstiques com industrials (es calcula que el 35% de la població hi aboca les seves aigües, així com el centre hospitalari). També cal destacar l’existència d’habitatges molt propers a la llera de las quebradas i l’execució d’obres de cobriment parcial d’aquesta que dificulten les tasques de neteja i manteniment. Aquesta situació té greus conseqüències sanitàries, higièniques i socio-ambientals (brutícia, plagues, malalties, inseguretat, etc.).

sant cugat 1 sant cugat 2

En aquest context l’objectiu del pla de millora de les quebradas de Víbora Negra, El Monte i San Pedro consisteix en l’elaboració d’un diagnòstic i un pla d’actuació per al sanejament ambiental de les tres quebradas que inclogui:

  • La definició de l’estat actual.
  • L’anàlisi dels factors que originen l’estat l’actual.
  • Els efectes sanitaris, higiènics i socio-ambientals.
  • La definició de les línies d’actuació a desenvolupar per a la seva recuperació.
  • La creació d’un model d’actuació extrapolable a altres quebradas i municipis.
  • La identificació dels agents implicats en el desenvolupament del Pla.

En concret, es preveuen actuacions a la xarxa de clavegueram d’ampliació i millora de la xarxa existent, construcció de plantes de tractament d’aigües residuals que garanteixin que les aigües s’aboquen a les lleres de las quebradas en condicions adequades, així com la revisió del sistema tarifari pel servei de clavegueram per a què es faci en funció del volum d’aigua consumit.

Les actuacions per a l’avaluació ambiental de les tres quebradas inclouen l’anàlisi de la qualitat de l’aigua, l’estudi de l’entorn natural i la determinació de les zones d’interès per a la conservació, i l’elaboració d’un pla d’acció amb mesures per a la millora ambiental.

El pla d’acció també inclou actuacions en matèria de gestió dels residus tant a nivell domiciliari com industrial i d’obra.

Al llarg del projecte es planteja la realització d’estades a Tarija per part de tècnics de l’ajuntament de Sant Cugat, així com estades al municipi català de tècnics bolivians amb l’objectiu d’intercanviar experiències en tècniques i metodologies en el camp del sanejament ambiental.